sitemap

A- A A+

Įstaigos kodas 290108180
Adresas: Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos sen., 65372 Varėnos r.
El. paštas perlojos.daugiafunkcis@varena.lt
Tel.: (8 310) 47 648

VEIKLOS TIKSLAI

1. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, atsižvelgiant į tėvų lūkesčius bei vaikų poreikius ir gebėjimus.
2. Teikti kokybiškas, atitinkančias vietos bendruomenės poreikius, neformaliojo švietimo paslaugas.

VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
2. Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką;
3. Taikyti įvairesnes ir šiuolaikiškesnes ugdymo formas;
4. Skatinti vaikų tėvų dalyvavimą ugdymo procese;
5. Rūpintis mokinių popamokiniu užimtumu, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui užsiimti mėgstama veikla;
6. Sudaryti sąlygas vietos bendruomenei užsiimti sportine, kultūrine, socialine veikla.